Branş Dersleri – TED ESKİŞEHİR KOLEJİ

Branş Dersleri

TED Eskişehir Özel Ortaokulu

1Türkçe

TED Eskişehir Özel Ortaokulunda Türkçe dersleri; okuma, anlama, dinleme ve yazma gibi etkinlik alanları üzerinde temellendirilerek öğrencilerimizin anlama, yorumlama, iletişim kurma ve Türkçeyi güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Okulumuzda uygulanan “Okuma Kültürünü Geliştirme Programı” ile öğrencilerin Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserlerini her yönüyle inceleyerek eserlere, eleştirel bir gözle bakabilmeleri için gerekli birikimi kazanmaları; elde ettikleri birikimlerle yaratıcı, özgün düşünceler üretebilmeleri, kitap okuma, araştırma, tartışabilme, yazabilme alışkanlıkları edinmeleri sağlanır.

Okumayı keyifli bir alışkanlık haline getirmek ve öğrencilerimizin kitap seçimine yardımcı olmak amacıyla onların yaş ve düzeylerine uygun kitap listeleri hazırlanır. Okunan kitaplar, dersin ana temalarıyla ilişkilendirilerek dersin işlenişine dahil edilir. Yerel ve ulusal gazeteler gözden geçirilerek ülke ve dünya gündemindeki bilim, sanat, spor, küresel çevre sorunlarına ilişkin haberler izlenir; bu bağlamda seçilen konular, düzenlenen münazara turnuvalarında tartışılır.

Türkçe derslerinde “Yaratıcı Yazma Çalışmaları” ayrı bir yer tutar. Çocuk edebiyatının seçkin yazarlarının katılımıyla gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile metin kurgulama, olay örgüsü, karakter oluşturma gibi yazınsal becerileri geliştirici etkinlikler gerçekleştirilir.

2Matematik

Matematik müfredatında da belirtildiği gibi matematik yalnızca hesaplama, şekilleri çizme ve ölçme tekniği değil, tüm bunları kapsayan düşünce ve sonuçlandırma sistemidir. Matematikle ilgili kavramlar, doğası gereği soyut niteliklidir.

TED Eskişehir Ortaokulunda matematik derslerinde, matematiğin kurallarını ezberletmek yerine öğrencinin soyut kavramlarla düşünebilme, verileri yorumlayabilme, problem çözme ve analitik düşünme becerileri geliştirilir. Matematik okuryazarlığı ile yaşam becerilerinin gelişimi arasındaki ilişki vurgulanır. Öğrencilerimizin matematiksel düşünme ve akıl yürütme süreçlerini kullanarak akademik mükemmelliğe ulaşması hedeflenir. Matematik dersinin öğrenilmesinde öğretmenler, değişik yetenek ve bireysel farklılıklara sahip öğrencilerin konuları ve örnekleri incelemelerinde, araştırmalarında, kendi çözüm yollarını geliştirmelerinde, fikirlerini arkadaşları ile paylaşmalarında, problemlerini bir çözüme ulaştırmalarında, matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmelerinde öğrencimize yardımcı olur ve önderlik ederler.

3Fen Bilimleri

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları, gelecek kuşaklardan beklenen rolleri de doğrudan etkilemektedir. Bu değişim bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, sorgulayan, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma katkı sağlayan niteliklerdeki bir bireyi ortaya koymaktadır.

Fen Bilimleri dersinde genel olarak öğrencimizin kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu, öğrenme sürecine aktif katılımının sağlandığı, araştırma-sorgulama ve bilginin transferine dayalı öğrenme stratejisi esas alınmaktadır. Derslerde bilimsel yöntem ve deneysel öğretim üzerinde durulmakta, bilgi yoluyla eleştirel ve sistemli düşünce becerileri geliştirilmektedir. Öğrenme-öğretme sürecinde öğretmen; teşvik edici, yönlendirici rollerini üstlenirken öğrenci; bilginin kaynağını araştıran, sorgulayan, açıklayan, tartışan ve ürüne dönüştüren birey rolünü üstlenmektedir. Öğrenme ortamlarında öğrencilerin kendi görüşlerini rahatça açıklayabilecekleri demokratik bir sınıf atmosferi oluşturulması, öğrencilerimizin kendi düşüncelerini ifade etmesine, muhakeme ve iletişim becerilerini geliştirmesine katkı sağlamaktadır. Öğrencilerimiz hem fen konularına ilgi duymaları, hem de bilimden zevk almaları konusunda teşvik edilmektedir. Fen Bilimleri bölümü genel olarak, öğrencilerin yaşadıkları ortamı ve çevrelerini tanımalarını sağlayacak yeterli bilgiyi, özgüveni ve becerileri kazandırmayı; onların teknolojik açıdan gittikçe gelişen dünyada bilgili, katılımcı bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktadır.

4Sosyal Bilgiler

TED Eskişehir Özel Ortaokulu Sosyal Bilgiler Zümresi tarafından 5.6. ve 7.sınıflar düzeylerinde Sosyal Bilgiler dersi, 8.sınıf düzeyinde T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi okutulmaktadır.

Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı laik, demokratik, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye ve tüm dünyaya duyarlı, sorunlara çözüm üretebilen, işbirliği yapabilme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma yollarını bilen bireyler olarak eleştirel düşünme becerisine sahip olmaları, bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini bilinçli kullanmaları amaçlanmaktadır.

Sosyal Bilgiler dersi kazanımlarının gerçekleştirilmesinde güncellik, disiplinler arası yaklaşım, sorgulama, geçmiş- bugün-gelecek bağlantısı, zaman-süreklilik-değişim ve esneklik, gibi Sosyal Bilgiler öğretiminin temel ilkeleri dikkate alınmakta ve teknolojiyle de desteklenerek dersler daha etkili ve eğlenceli bir şekilde işlenmektedir.

5İngilizce

TED Eskişehir Özel Ortaokulu öğrencileri, İngilizceyi anlama ve dili kullanma düzeylerini, ‘yazma, okuma, dinleme ve konuşma’ becerileri aracılığı ile geliştirmeye devam etmektedirler. Bu amaçla dil bilgisi derslerini belli konu başlıkları ve alıştırmalar altında işlerler. Lisede okuyacakları orijinal edebi metinlere hazırlık çerçevesinde, yazılı ve sözlü sunumlarla, okuma, analiz etme ve orijinal metinleri kavrama becerilerini geliştirirler. Her öğrencimize, kendi düzeyi doğrultusunda takip edilebilen online olanaklar da sağlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler uluslararası geçerliliği olan Cambridge Young Learners, Flyers, KET ve PET sınavları ile 5. Sınıftan başlayarak Cambridge Secondary Course programını almaya başlarlar. Ayrıca 8.sınıf öğrencilerimiz TOEFL JUNIOR sınavı ile İngilizce seviyelerini uluslararası düzeyde test etmektedir.

Amacımız öğrencilerimizin yabancı dilde daha iyi birer okuryazar, dinleyici ve konuşmacı olmalarına fırsat tanımak ve onlara öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu bilincini kazandırmaktır. İngilizce öğretiminde öğrencilerimizin her zaman İngilizce konuşmalarını, sunum yapma tekniklerini uygulamalarını, kendi başlarına bir öykü kitabı okumalarını, okunan kitaba ilişkin yapılacak sınıf projeleri üzerinde çalışmalarını, verilen konular hakkında paragraflar ve makaleler yazmalarını sağlayacak çalışmalar yapılır.

6Almanca

Bir yabancı dil bilmek zorunlulukken artık iki yabancı dili bilmek hayatımızda büyük önem taşıyor. Bu küçülen dünyada öğrendiğiniz her dil iletişim bağlantılarınızı güçlendirirken, sosyal ve kariyer hayatını birkaç adım öne taşıyor. Yabancı dil öğrenimine erken yaşta başlanılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, TED Eskişehir Kolejinde öğrencilerimiz ikinci yabancı dil öğrenimine 4.sınıfta Almanca ile başlamaktadır. TED Eskişehir Özel Ortaokulu 5. Sınıf Yabancı Dil hazırlık programı ile de dil eğitimine devam etmektedir.

İkinci Yabancı Diller programı Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na (Common European Framework of Reference for Languages) uygun olarak hazırlanmıştır. Çerçeve programında tanımlanan hedefler ve yetkinlikler öğrencilerimizin bulundukları sınıfla uygun öğrenilecek alanların düzeyini belirler. Öğrencilerimizin seviyelerini daha doğru izlenebilmesi için onları uluslararası geçerliliği olan FIT sınavlarına girmeleri için yönlendirmeler yapmaktayız.

Dil öğretiminde iletişimsel yaklaşım temel alınmıştır. Program Konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerinin gelişimi üzerine kurgulanmakla birlikte etkin iletişimi sağlamak için konuşma ve dinleme becerileri üzerine yoğunlaşmaktayız. Programımız aynı zamanda, dilin doğru kullanımı için dil bilgisi öğretimini de kapsar. Bu sebeple de dilin temel işlevi olan yazılı ve sözlü iletişimin sağlanması dilin kurallarından çok bir iletişim aracı olarak kullanılması önem taşımaktadır. Öğrenciler dil hakkında sadece teorik bilgiler öğrenmek yerine o dili kullanarak iletişim becerilerini geliştirirler. Öğrencilerimiz kalıpları ve dilin kurallarını ezberlemek yerine öğrendiklerini anlamaya ve kavramaya daha sonra da kavradıklarını kullanmaya yönlendirilirler.

7Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım

Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi, ortaokulda 6. Sınıflarda yürütülmektedir. Derslerimizin amacı; hızla gelişen teknoloji dünyasında öğrencilerimizi, temel bilgi ve becerileri kazanmış, bu becerileri günlük yaşamını ve iş yaşantısını kolaylaştıracak biçimde kullanabilen bireyler olarak yetiştirmektir. Tüketen değil üreten bireyler olarak teknolojiyi bilinçli kullanan öğrencilerimiz ortaokul programında, scratch for ardino ile programlama , thinkercad ile 3d tasarım, app inventor ile mobil yazılım alanlarını öğrenirler.

Ayrıca öğrencilerimiz kulüp faaliyetlerimiz kapsamında yürütülen First Lego league, BTEC İT ve BTEC Social Media kulüpleri ile robotik, kodlama, yazılım ve internet etiği konularında da gelişim imkanına sahiptirler.

8Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar dersi, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını, hayal gücünü, estetik kaygılarını ve eleştirisel bakış açısıyla duygu ve düşüncelerini özgürce yorumlama becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Dersimiz kapsamında sanat tarihi, önemli sanat eserlerinin incelenmesi, suluboya tekniği kullanılarak doğa ve natürmort çalışmaları, karakalem desen çizimleri, önemli gün ve etkinliklerde sınıf ve okul koridorlarında sergilemek üzere çeşitli malzemelerden yapılan üç boyutlu tasarımlar, seramik çalışmaları, çeşitli kurumların düzenlediği resim yarışmaları ve sene sonu düzenlenen resim sergisi için yapılan tuval çalışmaları görsel sanatlar dersinin içeriğinde yer almaktadır. Öğrencilerimiz kulüp faaliyetlerimiz ile de ilgi duydukları alanlardaki bilgi ve becerilerini geliştirmektedir.

9Müzik

TED Eskişehir Özel Ortaokulu müzik derslerinde hedefimiz; öncelikle öğrencilerimizin müziği sevmeleri, müziği yaşamların bir parçası olarak kabul etmeleri, özgüvenlerini ortaya çıkarmaları, kaliteli ve çağdaş müzikler dinlemeleri, iyi birer dinleyici olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimize her türlü müzik türünü dinletip, seçtiği bir enstrümanın önce yapısını, akort sistemini, tarihçesini ve daha sonrasında nota sistemini öğretmekteyiz. Fiziksel özelliklerine uygun seçtikleri enstrümanlara göre (keman, viyolonsel, yanflüt, melodika, gitar, piyano, bateri..) doğru tutuş, oturma pozisyonu, enstrümanın gerektirdiği çalma (üfleme ve yay çekme v.b ) teknikleri öğretilmektedir. Bu etaptan geçen öğrencilerimiz nota değerlerini öğrenmeye başlayarak notada bona ve solfej tekniğini ilerletir. Küçük eserlerle enstrüman çalmayı öğrenen öğrencilerimizin seviyelerine göre eserlerin zorluk derecesi artmaktadır. Öğrencilerimiz ilerledikçe çaldıkları eserlerde nüans terimlerine geçerek müzik yapmaya başlarlar. Enstrüman alanında daha ileri düzeye ilerlemek isteyen öğrencilerimiz ise kulüp faaliyetlerinde branşlara ayrılarak alan öğretmenleri ile çalışır. Bu sayede yıl içinde düzenlediğimiz müzik dinletimize öğrencilerimiz solo, koro ve orkestra olarak hazırlanır, törenlerimizde görev alırlar. Aynı zamanda müzik hakkındaki teorik bilgilere tam anlamı ile sahip olan öğrencilerimiz, artık müziği icra edebilecek seviyeye ulaşır. Böylelikle okulumuzdan her öğrencimiz bir enstrüman çalarak mezun olur.

10Beden Eğitimi Ve Spor

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ GENEL AMAÇLARI

Okul öncesinden 12. sınıfa kadar, öğrencilerimizin beden eğitimi ve spor yolu ile yaşamları boyunca genel sağlıklarını (fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal vb.) destekleyecek fiziksel etkinlikler ve sporla ilgili bilgi, beceri ve düzenli katılım alışkanlığı geliştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Öğrenme Alanları

TED Koleji “ Oyun ve Fiziki Etkinlikler - Beden Eğitimi ve Spor” dersi öğretim programında üç temel öğrenme alanı ve bu öğrenme alanlarına ilişkin kazanımlar belirlenmiştir.

Bu öğrenme alanları:

 1. Hareket
 2. Zindelik
 3. Kişisel ve Sosyal Gelişim alanlarıdır.
 4. Öğrenme alanlarına ilişkin kazanımların sınıf düzeylerine göre dağılımları, okulun fiziki koşulları göz önünde bulundurularak planlanmaktadır.

  1-Hareket Öğrenme Alanı:

  Hareket öğrenme alanı, öğrencilerimizde okul öncesi ve ilkokul düzeyinde “temel hareket becerileri”, ortaokul düzeyinde “çok yönlü hareket becerisi”, lise düzeyinde ise “spora özgü beceriler” geliştirmeyi hedefler. Öğrencilerin hareket becerilerini geliştirirken aynı zamanda bunlarla ilgili kuralları, kavramları, ilkeleri, ilgili hareket stratejileri ile taktiklerini de öğrenmelerini amaçlar.
  • Spora özgü beceriler (Çeşitli sporlara özgü beceriler).
  • Spor bilgisi (kurallar, gelişimi vb.).
  • Spora özgü stratejiler/taktikler.

  2-Zindelik Öğrenme Alanı:

  Zindelik öğrenme alanı, öğrencilerimizin, sağlıkla ilgili fiziksel uygunlukları ile sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerini bir arada ele alır. Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve bu gelişimin öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerine yaptığı katkıların incelenmesi bu öğrenme alanının kapsamındadır. Bu öğrenme alanında okul öncesinden liseye kadar olan süreçte, özellikle sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk geliştirme uygulamaları (vücut kompozisyonu, kalp dolaşım sistemi dayanıklılığı, kas kuvveti ve dayanıklılığı, esneklik) ve bunlarla ilgili kavramlar ve ilkeler ele alınmıştır. Lise yıllarında ise sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğun sosyal, duygusal, zihinsel, çevresel ve mesleki gelişime olan etkilerinin de uygulamalı olarak incelenmesi bu öğrenme alanı kapsamı içindedir.

  • Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğunu geliştirecek düzeyde fiziksel etkinlik katılımı
  • Fiziksel uygunluğun zindeliğe (fiziksel, sosyal, duygusal, fiziksel, mesleki, çevresel) etkileri
  • 3-Kişisel ve Sosyal Gelişim Öğrenme Alanı:

   Kişisel ve Sosyal Gelişim öğrenme alanı, öğrencilerimizin beden eğitimi ve spor ortamlarında değer verme, saygı, katılım, işbirliği, sorumluluk alma, lider olma, grup hedefleri doğrultusunda çalışma, içsel motivasyon gibi sosyal beceriler, adil oyun (fair play) gibi öz yönetim becerileri ile problem çözme, karar verme, strateji geliştirme vb. düşünme becerilerini geliştirmelerini kapsamaktadır. Fiziksel etkinliklerle ilgili tarihi süreç içinde gelişen kültürel birikimimiz ve değerlerimiz de bu öğrenme alanı içindedir. Kişisel ve sosyal gelişimle ilgili konular öğrencilerin yaşa uygun zihinsel, sosyal ve duygusal gelişim özellikleri dikkate alınarak öğretim programı içinde ele alınmıştır.

   • Fiziksel etkinlik kültürümüz ve değerlerimiz.
   • Beden eğitimi ve spor ortamlarında etkili/bilgili/sorumlu kişisel ve sosyal tutum, davranış ve beceriler sergileme.
FOTOĞRAF GALERİSİ
Atatürk

Ansolon
Bizi Arayın