Branş Dersleri – TED ESKİŞEHİR KOLEJİ

Branş Dersleri

TED Eskişehir Koleji Özel Anadolu Lisesi Branş Dersleri

1Edebiyat

İnsanın kendini ve başkalarını keşfetmesini, kişisel gelişimini sürekli kılmasını sağlayan temel güç ve dünyadaki tüm toplumları birleştiren köprü, iletişimdir. Türk Dili ve Edebiyatı dersleri, işlediği konular itibariyle dille ilgili hedeflere yöneliktir. Bu hedefler doğrultusunda dil ve edebiyat öğretiminin birbirinden soyutlanmadan yürütülmesi bir amaçtır. Dilimizin temel kurallarını öğrenip onu iyi kullanan bireyler yetiştirmek, en önemli amacımızdır. Çünkü dil, bir insan topluluğunun “ulus” kimliğini kazanmasında ve onu korumasında en önemli etkendir. Bu amaçlar doğrultusunda elde edilecek kazanımlar, alandaki başarıyla beraber anlama ve kavramayı da artıracağı için genel başarının artışına doğru atılan ilk adımı oluşturur.

TED Eskişehir Özel Anadolu Lisesinde edebiyat derslerinin temel amacı, Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserleri aracılığıyla öğrencilerimize dilin gücünü ve inceliklerini kavratmak, sözlü ve yazılı anlatımda Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanma becerilerini en üst düzeye çıkarmaktır.
2İngilizce

Eskişehir TED Kolejinde, anaokulundan lise son sınıfa kadar yoğun bir İngilizce programı yürütülmektedir. Hedefimiz; öğrencilerin yaş düzeyleriyle paralel olarak dilin dört becerisini (okuma, dinleme, yazma, konuşma) etkin şekilde kullanabilmeleri, ana dillerinde olduğu gibi yazılı ve sözlü olarak kendilerini farklı bir dilde de ifade edebilmelerini sağlamaktır. Müfredat programları her seviyede Common European Framework (CEF), “Avrupa Dil Çerçeve” programı doğrultusunda belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz, akademik çalışmaların yanı sıra uluslararası Cambridge ESOL, Fit in Deutsh, TOEFL, TOEFL, Junior gibi sınavlara da hazırlık çalışmaları yapmaktadır. Bu bağlamda, okullarımızda yabancı dillerin hakim olduğu bir öğrenme ortamı sağlanmakta ve öğrencilerin dili yaşayarak öğrenmesi ve sadece alıcı dil becerileri (okuma ve dinleme) değil üretici dil becerilerinin de gelişimi hedeflenmektedir. İkinci yabancı dil olarak Almanca okutulmaktadır.

TED okulları çağdaş dil öğretim programı, öğrencilere İngilizceyi tüm bu becerileri geliştirecek şekilde öğretmek üzere yapılandırmıştır. TED okulları tüm bu becerileri geliştirmek amacıyla, öğrencilerin çağdaş bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak bir yaklaşımla hazırlanmış Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 3553 sayılı kararı ile kabul edilen kendine özgü müfredata sahiptir. Bu müfredat ile ayrıca tüm TED okullarında dil eğitiminde standardizasyon da sağlanmıştır. Öğrenme stratejiler;i öğrencilerin bilgiyi anlama, hatırlama, üretme ve yönetme amacıyla kullandıkları eylem ve düşünceler ile öğrenme becerileridir. Öğrencilere sık sık farklı durumlarda, farklı amaçlarla ve farklı kişilerle konuşma, dinleme, yazma, okuma ve izleme fırsatları verilmektedir. Öğrencilerin ayrıca anlam oluşturmak ve aktarmak için kullandıkları stratejilerin farkında olmaları sağlanmaktadır. TED okulları ile Kanada Nova Scotia Bölgesi okulları arasında, akademik ortaklık anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşma çerçevesinde TED öğrencileri, 2012-2013 eğitim yılından itibaren Kanada Nova Scotia bölgesinde tek dönem veya tek yıl lise eğitimi alıp Türkiye' ye dönebilecekler ve yıl kaybetmeden eğitimlerine devam edebileceklerdir. Ayrıca sınava girmeden Kanada'da üniversiteye giriş hakkı kazanacaklardır. TED Eskişehir Koleji Özel Anadolu Lisesinde 9. sınıftan itibaren kur sistemi uygulanmaktadır. TED Genel Merkezi tarafından eylül ayında yapılan kur belirleme sınavı sonucunda öğrenciler, 9.sınıf dönemi boyunca dil eğitimlerine aynı kurda devam ederler

3Coğrafya
Coğrafya derslerimizde öğrencilerimizin; coğrafyanın kavramsal ve kuramsal tematik çerçevesini kavramalarının yanında coğrafî bilginin oluşum sürecinde başvurulan araştırma ve sunum tekniklerini kullanmaları, evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirmeleri, insan - doğa ilişkisi çerçevesinde sistemlerin işleyiş ve değişimini sorgulama ve kavrama becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak, keşfederek öğrenmelerine olanak sağlayacak programlar uygulanmaktadır. Öğrencilerin bireysel farklılıkları, süreç içerisindeki gelişimleri ve ilerlemeleri dikkate alınarak farklı ve çeşitli öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinden yararlanılmakta, uygun konularda bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılmaktadır.
4Matematik
TED Eskişehir Koleji Özel Anadolu Lisesinde matematik soyut olarak değil kavramsal olarak açıklanmaktadır. Öğrencilerin matematiği sadece öğrenmelerini değil bilmelerini de amaçlıyoruz. Çünkü öğrenilen unutulabilir, bilinen ise asla unutulmaz. Matematik kavranılır ve bilinir. Matematik kolaydır, matematik hayattadır ve canlıdır, matematik gerçektir, elle tutulabilir. Matematiği öğrenmek için süper zeka olunmasına gerek yoktur, herkes matematiğe yeni kavramlar kazandırabilir. TED Eskişehir Kolejinin amacı,öğrencilere matematik alanında yeni perspektifler sunmak, öğrencilerin yeni kavramlar geliştirmesine yardımcı olmaktır.
5Fizik
Fizik; madde ve enerjiyi inceleyen, bunların davranışlarını ve birbiriyle etkileşimlerini inceleyip açıklamaya çalışan bilim dalıdır. Fizik dersinde, öğrencinin “Neden” ve “Nasıl” sorularına cevap araması, günlük hayatta karşılaştığı sorunlara fiziksel açıdan bakarak çözüm önerilerinde bulunması, teknolojik gelişmelerde fizik biliminin etkinliği gibi konularda gelişim sağlaması amaçlanmaktadır. CERN, NASA, TÜBİTAK gibi ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma merkezlerinde yapılan bilimsel çalışmaların anlaşılması, insan hayatına ve geleceğine vereceği yönün kavranması fizik dersinin genel amaçlarındandır.
6Kimya

Kimya dersinin amaçlarını;

• Öğrencilerimizin, kimya biliminin temel kavram, ilke, yasa, model, teori ve becerilerini kazanarak, bu bilgi ve becerileri günlük hayatta kullanmalarını sağlamak,

• Öğrencilerimize, gözlem ve deney yapma, veri toplama, problem çözme becerileri kazandırmak; öğrencilerimizin elde ettikleri sonuçları bir rapor halinde düzenlemelerini ve sunmalarını sağlamak,

• Öğrencilerimizi, kimyasal teknolojilerin çevre ve insan üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini fark edebilen, bilinçli bireyler olarak yetiştirmek,

• Öğrencilerimizi, kendisine ve başkalarının görüşlerine saygılı, kimyanın çeşitli alanlarında farklı görüşleri eleştirel bir gözle değerlendirebilen bireyler olarak yetiştirmek,

• Öğrencilerimizin kimya biliminin ve bilimsel bilginin gelişim sürecini ve doğasını anlamasını ve bu süreci etkileyen faktörleri irdelemesini sağlamak, öğrencilerimizi kimya bilimi ile ilgili veya ona dayalı bir yüksek öğretim programına hazırlamak,

• Kimya dersinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri kullanarak insanlığın faydasına olacak yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar yapmaya istek duymalarını sağlamak,

olarak özetleyebiliriz.

7Biyoloji
Bilimsel bilginin üretilmesi, kullanılması ve aktarılmasındaki teknolojik gelişmeler biyoloji biliminde birçok yeniliklere yol açmıştır. Özellikle genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanında yaşanan yeni gelişmeler ile biyoloji, günlük hayatımızın bir parçası hâline gelmiş ve bu durum biyoloji eğitimine yönelik gereksinimleri de artırmıştır. Biyoloji dersi kapsamında; genelde bilimin, özelde biyolojinin insan hayatındaki rolüne yer veriyoruz. Bilim-teknoloji-toplum-çevre arasındaki etkileşimlerle ilgili olarak öğrencilerimizin; bilgi, beceri, yeterlilik ve değerlerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda biyolojinin yasa, teori, uygulama ve kavramları ışığında; yenilik ve değişimler yapma, araştırma ve sorgulama, bilişim teknolojilerini kullanma, biyoloji ile günlük hayat arasında ilişki kurma, sosyal farkındalık oluşturma, vb. uygulamalara yer veriyoruz.
8Tarih

Tarih öğrenimi; bireysel, toplumsal ve evrensel ölçülerde fayda sağlayan bir bilimdir. Tarih bilimi, her şeyden önce bugünkü uygarlığın nasıl meydana geldiğini öğretirken uygarlığın tüm toplumların katkısı ile oluştuğu bilincini oluşturur. Böylelikle bireyler ortak değerlere sahip çıkarak dil, din, ırk gibi ayrımlara girmeden barış içinde yaşamayı öğrenir. Geçmişini öğrenen kişi; milli değerlerini, kültürünü tanıyarak milli bilinç kazanır. Sorumluluk ve vatandaşlık duygusu gelişir. Toplumlar, geçmişten çıkardıkları derslerle geleceklerine yön verirler.

Tarih dersi ile öğrencilerimiz; Atatürk ilkeleri ve devrimlerini doğru anlayan, bu ilkeleri savunan, laik, demokrat, çağdaş, insan haklarına saygılı, ulusal birlik ve beraberliğin önemini kavrayan, toplumun karşılaşacağı sorunlara Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler üretebilen bireyler olarak yetişir.
9Felsefe

Felsefe dersi öğretim programı ile öğrencilerimizin; insan, bilgi ve yaşanılan dünya ile ilgili sorular sormalarını, sorulara ilişkin düşünme ve akıl yürütmeye dayalı cevaplar arayarak oluşturdukları düşüncelerini sözlü ve yazılı bir şekilde ifade edip, tutarlı, temellendirilmiş ve güncel hayatla ilişkilendirilmiş bir şekilde düşünmelerini sağlamak ve felsefenin temel alanları ile soruları hakkında edinilecek bilgilerden hareketle, düşünce tarihi örnekleri üzerinden felsefi düşünceye, tarihsel ve bütüncül bir bakış açısı geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Programda, felsefi düşünce dönemlerinin temel özellikleri, örnek filozoflar ve felsefi metinler değerlendirilirken dönemin koşullarının göz önünde bulundurulması , bunların çağımız koşulları ve güncel içerikleri ile ilişkilendirilerek yorumlanması esas alınmaktadır.

Varlık, bilgi ve değere dair temel sorular üzerinden felsefi düşünmeye ve felsefenin diğer bilimlerle ve güncel sorunlarla ilişkilerine değinilmektedir. Öğrencilerimizin düşünmeye, araştırmaya, tartışmaya ve fikirler oluşturmaya, eylemlerinde insani-toplumsal, etik-ahlaki sorumluluk taşımaya ve siyasi-estetik duyarlılık göstermeye teşvik edilmeleri hedeflenmektedir.

10Görsel Sanatlar

Öğrenciler, birey olarak sürekli bir değişim-gelişim döngüsü içinde yaşarlar. Bu değişim döngüsü yaratıcılıktır. Yaratıcılığın olmazsa olmazı görsel zekadır. Görsel Sanatlar dersinde hedeflenen; öğrencilerin görsel zekalarını geliştirmek, öğrencilere sanat eserleri ve sanatsal objeleri incelerken estetiksel değerlendirebilme ve eleştirel bakabilme becerisi kazandırmak, öğrencilerin yaratıcı yönlerini, hayal güçlerini, zeka ve yeteneklerini iki boyutlu ve üç boyutlu çalışmalar yaptırarak destekleyip, geliştirmektir.

Görsel Sanatlar dersi tam donanımlı Görsel Sanatlar ve Seramik atölyelerinde yapılmaktadır. Sene içi yapılan tüm sanatsal çalışmalar ve üç boyutlu ürünler önemli gün ve etkinlikler kapsamında okulumuzun orta alanı ve sınıf panolarında sergilenmektedir. Ayrıca her sene sonunda belirlenen konsept doğrultusunda hazırlanan eserler sene sonu sergisinde sergilenmektedir.
11Beden Eğitimi Ve Spor

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ GENEL AMAÇLARI

Okul öncesinden 12. sınıfa kadar, öğrencilerimizin beden eğitimi ve spor yolu ile yaşamları boyunca genel sağlıklarını (fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal vb.) destekleyecek fiziksel etkinlikler ve sporla ilgili bilgi, beceri ve düzenli katılım alışkanlığı geliştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Öğrenme Alanları

TED Koleji “ Oyun ve Fiziki Etkinlikler - Beden Eğitimi ve Spor” dersi öğretim programında üç temel öğrenme alanı ve bu öğrenme alanlarına ilişkin kazanımlar belirlenmiştir.

Bu öğrenme alanları:

 1. Hareket
 2. Zindelik
 3. Kişisel ve Sosyal Gelişim alanlarıdır.
 4. Öğrenme alanlarına ilişkin kazanımların sınıf düzeylerine göre dağılımları, okulun fiziki koşulları göz önünde bulundurularak planlanmaktadır.

  1-Hareket Öğrenme Alanı:

  Hareket öğrenme alanı, öğrencilerimizde okul öncesi ve ilkokul düzeyinde “temel hareket becerileri”, ortaokul düzeyinde “çok yönlü hareket becerisi”, lise düzeyinde ise “spora özgü beceriler” geliştirmeyi hedefler. Öğrencilerin hareket becerilerini geliştirirken aynı zamanda bunlarla ilgili kuralları, kavramları, ilkeleri, ilgili hareket stratejileri ile taktiklerini de öğrenmelerini amaçlar.
  • Spora özgü beceriler (Çeşitli sporlara özgü beceriler).
  • Spor bilgisi (kurallar, gelişimi vb.).
  • Spora özgü stratejiler/taktikler.

  2-Zindelik Öğrenme Alanı:

  Zindelik öğrenme alanı, öğrencilerimizin, sağlıkla ilgili fiziksel uygunlukları ile sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerini bir arada ele alır. Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve bu gelişimin öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerine yaptığı katkıların incelenmesi bu öğrenme alanının kapsamındadır. Bu öğrenme alanında okul öncesinden liseye kadar olan süreçte, özellikle sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk geliştirme uygulamaları (vücut kompozisyonu, kalp dolaşım sistemi dayanıklılığı, kas kuvveti ve dayanıklılığı, esneklik) ve bunlarla ilgili kavramlar ve ilkeler ele alınmıştır. Lise yıllarında ise sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğun sosyal, duygusal, zihinsel, çevresel ve mesleki gelişime olan etkilerinin de uygulamalı olarak incelenmesi bu öğrenme alanı kapsamı içindedir.

  • Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğunu geliştirecek düzeyde fiziksel etkinlik katılımı
  • Fiziksel uygunluğun zindeliğe (fiziksel, sosyal, duygusal, fiziksel, mesleki, çevresel) etkileri
  • 3-Kişisel ve Sosyal Gelişim Öğrenme Alanı:

   Kişisel ve Sosyal Gelişim öğrenme alanı, öğrencilerimizin beden eğitimi ve spor ortamlarında değer verme, saygı, katılım, işbirliği, sorumluluk alma, lider olma, grup hedefleri doğrultusunda çalışma, içsel motivasyon gibi sosyal beceriler, adil oyun (fair play) gibi öz yönetim becerileri ile problem çözme, karar verme, strateji geliştirme vb. düşünme becerilerini geliştirmelerini kapsamaktadır. Fiziksel etkinliklerle ilgili tarihi süreç içinde gelişen kültürel birikimimiz ve değerlerimiz de bu öğrenme alanı içindedir. Kişisel ve sosyal gelişimle ilgili konular öğrencilerin yaşa uygun zihinsel, sosyal ve duygusal gelişim özellikleri dikkate alınarak öğretim programı içinde ele alınmıştır.

   • Fiziksel etkinlik kültürümüz ve değerlerimiz.
   • Beden eğitimi ve spor ortamlarında etkili/bilgili/sorumlu kişisel ve sosyal tutum, davranış ve beceriler sergileme.
12Müzik

“Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

Mustafa Kemal Atatürk..

Bizler öğrencilerimizin öncelikle müziği sevmelerini, müziği yaşamlarının bir parçası olarak kabul etmelerini, özgüvenlerini ortaya çıkarmalarını, kaliteli ve çağdaş müzikler dinlemelerini, iyi birer dinleyici olmalarını hedeflemekteyiz. Seçmeli ders adı altında olan lise müzik dersimiz haftada 2 saattir. Öğrencilerimiz istedikleri enstrümanı seçerek(bateri,gitar,keman,piyano,çello,yanflüt,perküsyon,akordeon,bağlama,klarnet,saksafon..) öncelikle o enstruman hakkında bilgi almakta, yapısını öğrenmektedir. Her öğrencimiz seçtiği enstrümanın öğretmeni ile branşlara ayrılarak dersi işlemektedir. Derslerimizde önce tutuş, pozisyon, üfleme ve yay çekme teknikleri öğretilir, akabin de nota değerlerini, terimlerini, notada bona ve solfej yapmayı öğrenmektedirler.

Öğrencilerimizin seviyeleri doğrultusunda eserlerimiz kolaylık ve zorluk derecelerine göre verilmektedir. Yıl boyunca yapılan çalışmalarla alt yapıları gelişen öğrencilerimiz, çalışmalarının sonunda solo, koro ve orkestrada yer alarak yaptıkları müzikleri sahnede sergilemektedirler. Her öğrenci en az bir enstrüman çalarak okulumuzdan mezun olmaktadır.

Atatürk

Ansolon