Branş Dersleri – TED ESKİŞEHİR KOLEJİ

Branş Dersleri

TED Eskişehir Koleji Özel Anaokulu

1İngilizce

Anaokulu 3 ve 4 yaş yabancı dil eğitiminde; çocuklara İngilizceyi sevdirmek, başka bir dilin farkındalığını oluşturmak ve çocuklara bu dili öğrenmeye istek uyandırmak amaçlanmaktadır. Hedeflemiş olduğumuz amaçların yanı sıra yabancı dil eğitiminin kalıcılığını sağlamak esas alınarak oluşturulan eğitim programımız kapsamında harekete ve konuşmaya dayalı Total Physical Response/TPR, Communicative Language Learning (CLL) metotlarından yararlanmaktayız. Bu sayede öğrenciler öğrenek eğlenmekte ve öğrendiklerini kalıcı hale getirebilmektedir. İngilizce farkındalığını uyandırmak için çeşitli konularda diğer ülkelerdeki okullar ile çalışabileceğimiz e-twinning projeleri yürütülmektedir. Basit konuşma kalıplarının yanı sıra renk, şekil, sayı ve zıt kavramları, günlük yaşantılarında karşılaştıkları nesneleri, hayvanların adları ve özelliklerini eğlenerek öğrenmelerini desteklemekteyiz. Çocukları İngilizce etkinliğine hazırlamak amacıyla her gün rutin olarak Greetings (karşılaşma, selamlaşma) , öğrenilen kelimelere bağlı şarkılar, Weather ( Hava Durumu) vb. uygulamalar yapmaktayız.

5 Yaş grubunda Türk Eğitim Derneği okullarındaki öğretmenlerin yer aldığı çalışma grubu tarafından hazırlanan ‘’TEDdy’s Ready’’ kitapları kullanılmaktadır. Öğrenci kitabı ve çalışma kitabını içeren set; interaktif cd, animasyon cd ve şarkı cd ile zenginleştirilmiştir. Ayrıca kitap setlerimiz mini hikâye kitaplarını da içerir. 5 yaş gruplarında ayrıca, ilkokulda da devam edecek olan ve çok İngilizce erken öğretiminde çok önemli olduğu kanıtlanmış olan ses eğitimi için “jolly Phonics” kitabı kullanılmaktadır.

2Müzik

Anaokulumuzda müzik öğretmenleri rehberliğinde haftada bir saat yapılan müzik derslerinde; çocukların hareket ve ritim yoluyla kendilerini ifade etmelerini sağlamak, pek çok sosyal davranış becerisini çocuklarımıza müzik yoluyla edindirmek, öğrencilerimize kaliteli, düzeyli müzik beğenisi kazandırmak, bilinçli bir müzik dinleyicisi olabilmelerini desteklemek, düzeylerine uygun müzik türleriyle tanıştırmak, müzik yapma ve dinleme araçlarını tanıtarak doğru kullanmalarını sağlamak, kazandıkları müzik dağarcıklarını çeşitli etkinliklerde sergilemelerini desteklemek, müziğin insan yaşamındaki yeri ve önemini kavratmak en önemli hedeflerimizdir.

‘’Yolculuğa Hazırlık A’’ kitabıyla başlanan müzik serüvenine; boyamalar, taklitler, oyunlar, etkinlikler, hikâyeler ve şarkılar ile minik yeteneklerin müzik kulaklarını geliştirmeye yönelik ilk adımlarını atmaya yardımcı olunmaktadır. Öğrencilerimiz eğlenceli ders işlerken, sesleri ve ritimleri, temel çalgıların bir kısmını, kuvvetli- hafif, hızlı- yavaş- uzun- kısa, ince- kalın gibi temel kavramları kazanarak, öğrencilerin edindikleri bilgileri sosyal hayatlarında kullanabilir düzeye gelmeleri desteklenmektedir. Çalgı aileleri (vurmalı, üflemeli, yaylı, telli) ile tanışarak, duydukları bir eserde kullanılan çalgıları ayırt edebilme becerisini kazanmakla birlikte Klasik müzik bestecileri, Türk müziği bestecileri, müzik türleri gibi kazanımları eğlenceli hale getirerek öğrencilerimizin bilinçli birer müzik dinleyicisi olmaları sağlanmaktadır. Hedefimiz öğrencilerimizin “Orff Çalgıları” ile ritimsel algılarını kuvvetlendirmek ve düzeylerine uygun eserler ile de müziksel yaratıcılıklarını ortaya çıkartmalarına yardımcı olmaktır.

3Bilişim Teknolojileri

Anaokulumuzun bilişim teknolojileri etkinliklerinde “Bilgisayar Destekli Eğitim ve Kodlama Materyalleri” uygulaması yapılmaktadır. Bilgisayar destekli eğitim; öğrencilerin el-göz koordinasyonlarını, algılama yeteneklerini, bilişsel gelişmelerini ve yaratıcılıklarını geliştirmektedir. Öğrenme sürecinde öğrenci, karşılarına çıkan sorunları deneyimleyerek stratejik çözüm üretme yolları geliştirmektedir. Öğrenciler, bilgisayar destekli eğitim ile fare kullanımında motor becerilerini geliştirmektedirler.

Kodlama materyalleri; öğrencilerin yer yön gelişimini, analitik düşünmelerini sağlamakta ve öğrenciler, kodlama esnasında tek bir yöntem ile değil birden fazla yöntem kullanarak ya da kısa yollar ile nasıl sonuca ulaşabileceklerini deneyimleyerek öğrenmektedirler.

4Görsel Sanatlar

Yaş gruplarına göre haftada 1 ya da 2 saat olarak değişkenlik gösteren Görsel Sanatlar etkinliklerinde hedefimiz; öğrencinin sanatı sevmesini sağlamak, hayal gücünü ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek, küçük kas becerilerini ve el-göz koordinasyonlarının gelişmesini sağlamak, iyi birer sanat izleyicisi olmalarını desteklemek ve bunun için ortam yaratarak sanat kültürlerini geliştirmektir.

Bu kazanımların yanı sıra öğrencilerin ulusal ve evrensel sanat eserlerini tanıyarak empati kurmasına olanak sağlamak, öğrencilere farklı tekniklerin getireceği anlatım zenginliğini fark ederken yeni teknikler arama isteği kazandırmak; işbirliği yapma, paylaşma, sorumluluk alma ve kendi işine değer verme duyarlılığını kazandırmak, öğrencinin görsel biçimlendirme yolları ile kendini ifade etmesine yardımcı olmak da önceliklerimizdir.

Anaokulunda uygulanan görsel sanat etkinliğinde bu hedefler doğrultusunda yapılan işler, okul panolarında ve ortak alanlarda sergilenir.

5Beden Eğitimi Ve Spor

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ GENEL AMAÇLARI

Okul öncesinden 12. sınıfa kadar, öğrencilerimizin beden eğitimi ve spor yolu ile yaşamları boyunca genel sağlıklarını (fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal vb.) destekleyecek fiziksel etkinlikler ve sporla ilgili bilgi, beceri ve düzenli katılım alışkanlığı geliştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Öğrenme Alanları

TED Koleji “ Oyun ve Fiziki Etkinlikler - Beden Eğitimi ve Spor” dersi öğretim programında üç temel öğrenme alanı ve bu öğrenme alanlarına ilişkin kazanımlar belirlenmiştir.

Bu öğrenme alanları:

 1. Hareket
 2. Zindelik
 3. Kişisel ve Sosyal Gelişim alanlarıdır.
 4. Öğrenme alanlarına ilişkin kazanımların sınıf düzeylerine göre dağılımları, okulun fiziki koşulları göz önünde bulundurularak planlanmaktadır.

  1-Hareket Öğrenme Alanı:

  Hareket öğrenme alanı, öğrencilerimizde okul öncesi ve ilkokul düzeyinde “temel hareket becerileri”, ortaokul düzeyinde “çok yönlü hareket becerisi”, lise düzeyinde ise “spora özgü beceriler” geliştirmeyi hedefler. Öğrencilerin hareket becerilerini geliştirirken aynı zamanda bunlarla ilgili kuralları, kavramları, ilkeleri, ilgili hareket stratejileri ile taktiklerini de öğrenmelerini amaçlar.
  • Spora özgü beceriler (Çeşitli sporlara özgü beceriler).
  • Spor bilgisi (kurallar, gelişimi vb.).
  • Spora özgü stratejiler/taktikler.

  2-Zindelik Öğrenme Alanı:

  Zindelik öğrenme alanı, öğrencilerimizin, sağlıkla ilgili fiziksel uygunlukları ile sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerini bir arada ele alır. Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve bu gelişimin öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerine yaptığı katkıların incelenmesi bu öğrenme alanının kapsamındadır. Bu öğrenme alanında okul öncesinden liseye kadar olan süreçte, özellikle sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk geliştirme uygulamaları (vücut kompozisyonu, kalp dolaşım sistemi dayanıklılığı, kas kuvveti ve dayanıklılığı, esneklik) ve bunlarla ilgili kavramlar ve ilkeler ele alınmıştır. Lise yıllarında ise sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğun sosyal, duygusal, zihinsel, çevresel ve mesleki gelişime olan etkilerinin de uygulamalı olarak incelenmesi bu öğrenme alanı kapsamı içindedir.

  • Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğunu geliştirecek düzeyde fiziksel etkinlik katılımı
  • Fiziksel uygunluğun zindeliğe (fiziksel, sosyal, duygusal, fiziksel, mesleki, çevresel) etkileri
  • 3-Kişisel ve Sosyal Gelişim Öğrenme Alanı:

   Kişisel ve Sosyal Gelişim öğrenme alanı, öğrencilerimizin beden eğitimi ve spor ortamlarında değer verme, saygı, katılım, işbirliği, sorumluluk alma, lider olma, grup hedefleri doğrultusunda çalışma, içsel motivasyon gibi sosyal beceriler, adil oyun (fair play) gibi öz yönetim becerileri ile problem çözme, karar verme, strateji geliştirme vb. düşünme becerilerini geliştirmelerini kapsamaktadır. Fiziksel etkinliklerle ilgili tarihi süreç içinde gelişen kültürel birikimimiz ve değerlerimiz de bu öğrenme alanı içindedir. Kişisel ve sosyal gelişimle ilgili konular öğrencilerin yaşa uygun zihinsel, sosyal ve duygusal gelişim özellikleri dikkate alınarak öğretim programı içinde ele alınmıştır.

   • Fiziksel etkinlik kültürümüz ve değerlerimiz.
   • Beden eğitimi ve spor ortamlarında etkili/bilgili/sorumlu kişisel ve sosyal tutum, davranış ve beceriler sergileme.
6Yüzme

Çocuklar için hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerini destekleyen yüzme branşı, sağlıklı olmanın yanı sıra sosyal açıdan yeni çevre edinmeleri ve arkadaşlık edinme konularında da çocukların özgüvenlerinin bu yolla artmasını sağlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda anaokulumuzda 3 yaştan itibaren yüzme eğitimlerimiz başlamaktadır. Yüzme derslerinde öncelikle suyu sevme, nefes ve suda durma çalışmaları, oyun ağırlıklı bir program ile yapılır. Bu oyunlar sayesinde öğrencilerimiz, nefes kontrolü, suda duruş gibi kazanımlar edinirler. Su içinde rahat hareket edebilme, bacak ve kollarını kontrol etme becerilerini artırırlar. Temel kazanımlar doğrultusunda öğrencilerin seviyeleri göz önünde bulundurularak büyük havuzda çalışmalara devam edilir.

7Modern Dans

Çocuklar, bir düşünce ya da duyguyu hareket yoluyla karşı tarafa aktarırlar ve bunu da evrensel bir dil olan "dans" yoluyla gerçekleştirirken keyif alırlar. Bu bağlamda “Modern Dans” etkinlikleri ile öğrencilerimizin koordinasyon, denge, esneklik, dayanıklılık, estetik ve disiplin becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Eğlenerek bedeni geliştirme sanatı olan dans derslerimiz; öğrencilerimizin özgüven gelişiminde, kendini ifade etme becerisinde, bedenini ve ruhunu özgür hareket ettirmesinde önemli etkinlikler içermektedir.

Anaokulunda 3, 4 ve 5 yaş gruplarında haftada birer saat modern dans etkinliği yer almaktadır.

8Satranç

Satranç çocukların, eğlenerek strateji geliştirmelerini sağlayan ve kültürler arası köprü kurabilen bir etkinliktir. Satranç; dünyanın her yerinde oynandığı için çocuk, evrensel dilde bir oyun öğrenmiş olur.

Araştırmalar, okul öncesinde alınan satranç eğitiminin sadece satranca değil gelecek dönemde göreceği birçok akademik dersin alt yapısına da olumlu katkıda bulunduğunu göstermiştir.

Satranca erken yaşta başlamak önemlidir. Ancak bu yaşta verilecek eğitim ve eğitmen faktörü çok önemlidir.

Anaokulunda 4 ve 5 yaş gruplarında haftada birer saat satranç ile birlikte masallar, boyamalar, farklı etkinlikler, çevrimiçi oyunlar, şarkılar ve dramalarla öğrencilerimize satranç sevdirilmeye çalışılmaktadır.

Satranç ile öğrencilerimizde problem çözme, özgürce karar verebilme, strateji geliştirme, alçakgönüllü olma ve yenildiğinde vazgeçmemeyi hedefleme becerilerini kazandırma amaçlanmaktadır.

9EDUCAT Bilim

Anaokulumuzun Educat Bilim etkinliklerinde öğrencilerimiz bilimin sıra dışı dünyasını eğlenerek deneyimlemektedirler. Educat Bilim etkinlikleri ile amacımız öğrencilerimizin doğa ve bilimi yaşayarak deneyimlemelerini sağlamak; kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak; sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı ve özgür düşünme yeteneğine sahip birer birey haline gelmelerine destek olmaktır. Her öğrenciye özel malzemelerle, haftalık etkinliklerini takip eden öğrencilerimiz küçük bilim insanları olarak programı tamamlamaktadırlar.

Atatürk

Ansolon
Bizi Arayın