Branş Dersleri – TED ESKİŞEHİR KOLEJİ

Branş Dersleri

TED Eskişehir Özel İlkokulu

1Fen Bilimleri

İlkokulda yapılan fen bilimleri derslerinde, öğrencilerin yetkin, güncel, geçerli ve eğitim öğretim sürecinde hayatla ilişki kurabilecekleri nitelikte dersler işlenmektedir. Çocuklarımızın günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk almasını ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerini kullanılmasını önemsemekteyiz.

2Sosyal Bilgiler

Sosyal bilgiler dersinde amacımız; öğrencilerimizi haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, millî bilince sahip birer vatandaş olarak yetiştirmek; Atatürk ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayan demokratik, laik, millî ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olan, tüm kişi ve kuruluşların yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle bilen, yaşadığı çevre ile dünyanın genel coğrafi özelliklerini tanıyarak insan ile çevre arasındaki etkileşimi açıklamalarıdır. Sosyal bilgiler empati, eleştirel düşünme, öz denetim, araştırma, problem çözme gibi birçok beceri içeren bir derstir. Bizler de öğrencilerimize bu becerileri kazandırarak özgür, özerk, girişimci, sosyal katılımı yüksek vatandaşlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu beceriler öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenmelerine yardımcı olacak ve hibrit düşünen bireyler olmalarını sağlayacaktır. Sosyal bilgiler öğretiminde felsefemiz hibr-it insan yetiştirmektir.

3Hayat Bilgisi

Hayat bilgisi derslerimizde kazanılması beklenen temel beceriler; gerçek yaşantımızda karşılaşabileceğimiz problem durumlarına zihinsel süreç becerilerini kullanarak çözüm üretebilmek, toplumsal yaşam becerilerine uygun davranışlar sergileyebilmektir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimize doğal ve toplumsal çevre inceletilerek kendisini ve çevresini çeşitli etkinliklerle tanıma imkânı sunmaktadır. Öğrencilerimize Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda disiplinler arası bir yaklaşımla eğitim vererek onları belli bir vizyona sahip , iyi bir yurttaş ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflenmekteyiz.

4Matematik

İlkokulda matematik dersinde, öğrencilere yaşamlarında ve sonraki eğitim aşamalarında gerekli matematiksel bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması amaçlamaktadır.

Öğrencilerimizin matematikle ilgili kavramları, kavramların kendi aralarındaki ilişkileri, işlemlerin altında yatan anlamları ve işlem becerilerinin kazandırılması, öğrencilerin somut deneyimlerinden, soyutlama yapabilmelerine, problem çözme, iletişim kurma, akıl yürütme, matematiği kendi içinde ve başka alanlarla ilişkilendirmeyi öğrenmeleri, öğrencilerin araştırma yapabilecekleri, keşfedebilecekleri problem çözebilecekleri, çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecekleri ortamın sağlanması, matematiğin estetik ve eğlenceli yönünü keşfetmelerini sağlamaktır.

Öğrenme sürecinde zihinsel ve fiziksel olarak aktif katılımcı ve öğrenmeden sorumlu olmak, konuşmak, sorgulamak, düşünmek, tartışmak, birlikte çalışabilmek ve değerlendirebilmek esas alınmaktadır.

5Türkçe

TED Eskişehir Kolejinde ilkokul birinci sınıflarda, Türkçe dersleri Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı müfredat programında belirlenen kazanımlar doğrultusunda, yazıda dik temel harfler kullanılırken okuma sürecinde ses temelli cümle yöntemi uygulanmaktadır.

İlk okuma yazma öğretimi yalnızca öğrencilerimizin okuryazar olmalarını sağlamak değil; aynı zamanda düşünme, anlama, sorgulama, ilişkilendirme ve değerlendirme becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi hedef alınmaktadır. Okuma yazma becerisini kazanan bir öğrencinin Türkçeyi doğru, akıcı ve etkili kullanarak kendini yazılı ve sözlü olarak ifade etmeleri üzerinde çalışılır. Sınıf seviyelerine uygun, öğrencilerin okuma ve yazmalarını geliştirici çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar dördüncü sınıfa kadar devam ettirilirken, sınıf düzeylerine uygun yazım kuralları ve noktalama işaretlerinin kavratılması sağlanır. Akıcı okuma düzeylerini geliştirmek için sesli, sessiz okuma, vurgu, tonlama, anlamlı okuma yapılır. Bir metin ya da bir konu üzerinde konuşma çalışmaları yaptırılır. Eleştirel düşünme becerilerini arttırmak için her sınıf seviyesinde kitap incelemeleri yapılarak kitaplarla dost olmaları sağlanmaktadır. Çocuk edebiyatına ilgiyi arttırmak için, her yıl bir yazarla söyleşi yapılmaktadır.

6İngilizce

Okulumuzda İngilizce eğitiminde, tüm dil öğretim yöntem ve teknikleri, öğrencilerimizin ilgisini yüksek tutmak için kullanılır. Çoklu zeka kuramına uygun olarak her öğrencinin farklı öğrenme şekli olduğu düşüncesi ile sınıf içi etkinliklerin ve uygulanan tekniklerin görsel, işitsel olmasına ve öğrencinin öğretilenleri hayata geçirebilmesine destekleyici olmasına özen gösteririz. Tüm düzeylerde dersler Türk ve yabancı uyruklu İngilizce öğretmenleri tarafında yürütülmektedir.

1.sınıflarda öğrencilerimiz İngilizceyi ders kitaplarına paralel, öğrenci odaklı aktivitelerle; hikayeleri, tekerlemeleri, dinleyerek, tekrarlayarak, resimleyerek, boyayarak, yapıştırarak ve canlandırarak öğrenirler. Bu şekilde de öğrencilerin 4 temel beceriyi (okuma-yazma, dinleme-konuşma) hayata geçirmeleri ve derste aktif oldukları için de İngilizceyi severek öğrenmelerini hedeflemekteyiz. Eleştirel düşünebilen öğrenciler yetiştirmek de hedeflerimiz içerisindedir. Sınıflarımızdaki teknik donanım ve multimedya desteği derslerimizin daha ilgi çekici hale getirilmesine yardımcı olur. Online programlar da öğrencilerimizin okuma, dinleme ve konuşma becerilerinin kazanılmasında destekleyicidir. Ayrıca 1.sınıf öğrencilerine Phonics eğitimi verilmektedir.

2.sınıf öğrencilerimizle ders kitaplarından ve kısa hikayelerden oluşan, hayal gücünü ve yaratıcılığı ortaya çıkaran materyaller desteği ile sürdürmekteyiz. Amacımız, kendine güvenli, eleştirel düşünebilen, kendi düzeylerinde yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurabilen ve öğrendiklerini bir sonraki yıla aktarabilen öğrenciler yetiştirmektir. Tüm bunların yanında öğrencilerimizin yabancı dili severek öğrenmeleri de önceliklerimiz arasındadır. Öğrencilerimiz sınıf içerisinde görerek ve yaparak öğrenirler. Derslerimizi teknik donanımlı sınıflarda multimedya destekli olarak sürdürmekteyiz. Online programlar da öğrencilerimizin okuma, dinleme ve konuşma becerilerinin kazanılmasında destekleyicidir.

3.sınıflarımızda programın düzeyi ve içeriği, okulumuza önceden başlamış olan öğrenciler ile yeni katılan öğrencilerin yılsonunda aynı düzeye gelmelerini sağlayacak şekilde planlanmaktadır. Amacımız, kendine güvenli, eleştirel düşünebilen, kendi düzeylerinde yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurabilen ve öğrendiklerini bir sonraki yıla aktarabilen öğrenciler yetiştirmektir. Tüm bunların yanında öğrencilerimizin yabancı dili severek öğrenmeleri de önceliklerimiz arasındadır. Öğrencilerimizin, yılsonunda, temel dil yapılarını, basit dil kalıplarını ve sözcükleri dinlemeleri, anlamaları, konuşmaları, okumaları ve yazmalarını hedeflemekteyiz. Öğrenilenleri öğrencilerimizin becerilerini zevkle geliştirebilecekleri etkinliklerle de pekiştirmekteyiz. Bu etkinliklerin içeriğini, şarkılar, melodiler, karaoke, canlandırmalar, oyunlar, hikayeler, portfolyo çalışmaları, ikili çalışmalar, grup çalışmaları ve kişisel değerlendirme çalışmaları oluşturur. Derslerimizi teknik donanımlı sınıflarda multimedya destekli olarak sürdürmekteyiz. Online programlar öğrencilerimizin okuma, dinleme ve konuşma becerilerinin kazanılmasında destekleyici niteliktedir. Ayrıca 3. sınıftan itibaren öğrencilerimiz uluslararası sınavlara da hazırlanmaktadırlar.

4.sınıflarımızda öğrencilerimizin İngilizceyi severek öğrenmelerini, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmelerini hedeflenmekteyiz. Öğrencilerimizin bu düzeye kadar öğrendikleri tekrarlanarak hatırlatılırken, yeni dil yapıları ve sözcükler de çeşitli etkinliklerle renklendirilerek öğretilir. Araştırma yaparak, sunumlar ve şarkılarla da dili pekiştirme aktiviteleri yapmaktayız. 4.sınıflarımızda online programlar öğrencilerimizin okuma, dinleme ve konuşma becerilerinin kazanılmasında destekleyicidir. Dördüncü sınıfın sonunda öğrencilerimizin Avrupa Birliği standartlarında CEF-A1+ düzeyine ulaşmalarını hedeflemekteyiz.

TED Eskişehir Kolejinde öğrencilere 2. yabancı dil olarak 4. sınıftan itibaren Almanca dil eğitimi zorunlu ders olarak sunulmaktadır.

7Bilişim Garaj Akademi ile Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri dersi ile hızla gelişen teknoloji ile öğrencilerimizi, temel bilgi ve becerileri kazanmış, bu teknolojileri öğrenim hayatında ve günlük yaşantısını kolaylaştıracak biçimde kullanabilen bireyler olarak yetiştirmek ve bilinçli olarak hayata geçirebilmelerini sağlamaktır.

Kodlama ile öğrencilerimiz zaman içerisinde algoritmik düşünme becerisi kazanması

Bilişim Garaj Akademi ile ortak yürütülen müfredat ile öğrencilerimizin algoritmik düşünme becerilerinin gelişimini, balık kılçığı tekniği ile problemin farklı bakış açılarıyla ele alınarak analiz edilmesini, problem çözümlerinde zihinsel düşünme becerilerinin bir parçası olarak teknoloji ile entegre etmesini böylece gelecek için şimdiden teknoloji okuryazarı olmasını amaçlamaktayız

.

Öğrencilerimiz, BGA kitleri ile programlama (scratch,kodu game lab) yarı kodlama ve devre tasarımı yapmaktadır.

21. yüzyıl ile birlikte değişen dünyayı daha iyi anlamak ve bu dünya da yer almak için bilgi, medya ve teknoloji becerileri kazanımlarınızın temel hedeflerindendir.

8Görsel Sanatlar

Öğrencilerimizi sanat yoluyla hayatı anlamaya, sanatsal becerilerini kullanarak yaratıcılıklarını üretime dönüştürmeye, kendi özgün bakış açılarıyla dünyayı yorumlama çabalarını teşvik etmeye odaklı eğitim anlayışımızla; ders kapsamında, resim ile ilgili temel terimleri, teknikleri, yöntemleri kullanma becerileri kazanırken, üç boyutlu çalışmalar yaparak sanat yolu ile kendilerini ifade etme fırsatı oluşturulmaktadır. Öğrencilerimiz farklı materyallerle ve grupla çalışmayı öğrenir, özgüven kazanır, el kaslarını güçlendirir. Yapılan resim çalışmaları, öğrencilerimizin bilgi ve becerilerine göre en iyi şekilde değerlendirilmesine imkan vermekte ve çalışmalar yıl sonu sergisinde sergilenmektedir.

9Beden Eğitimi Ve Spor

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ GENEL AMAÇLARI

Okul öncesinden 12. sınıfa kadar, öğrencilerimizin beden eğitimi ve spor yolu ile yaşamları boyunca genel sağlıklarını (fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal vb.) destekleyecek fiziksel etkinlikler ve sporla ilgili bilgi, beceri ve düzenli katılım alışkanlığı geliştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Öğrenme Alanları

TED Koleji “ Oyun ve Fiziki Etkinlikler - Beden Eğitimi ve Spor” dersi öğretim programında üç temel öğrenme alanı ve bu öğrenme alanlarına ilişkin kazanımlar belirlenmiştir.

Bu öğrenme alanları:

 1. Hareket
 2. Zindelik
 3. Kişisel ve Sosyal Gelişim alanlarıdır.
 4. Öğrenme alanlarına ilişkin kazanımların sınıf düzeylerine göre dağılımları, okulun fiziki koşulları göz önünde bulundurularak planlanmaktadır.

  1-Hareket Öğrenme Alanı:

  Hareket öğrenme alanı, öğrencilerimizde okul öncesi ve ilkokul düzeyinde “temel hareket becerileri”, ortaokul düzeyinde “çok yönlü hareket becerisi”, lise düzeyinde ise “spora özgü beceriler” geliştirmeyi hedefler. Öğrencilerin hareket becerilerini geliştirirken aynı zamanda bunlarla ilgili kuralları, kavramları, ilkeleri, ilgili hareket stratejileri ile taktiklerini de öğrenmelerini amaçlar.
  • Spora özgü beceriler (Çeşitli sporlara özgü beceriler).
  • Spor bilgisi (kurallar, gelişimi vb.).
  • Spora özgü stratejiler/taktikler.

  2-Zindelik Öğrenme Alanı:

  Zindelik öğrenme alanı, öğrencilerimizin, sağlıkla ilgili fiziksel uygunlukları ile sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerini bir arada ele alır. Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve bu gelişimin öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerine yaptığı katkıların incelenmesi bu öğrenme alanının kapsamındadır. Bu öğrenme alanında okul öncesinden liseye kadar olan süreçte, özellikle sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk geliştirme uygulamaları (vücut kompozisyonu, kalp dolaşım sistemi dayanıklılığı, kas kuvveti ve dayanıklılığı, esneklik) ve bunlarla ilgili kavramlar ve ilkeler ele alınmıştır. Lise yıllarında ise sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğun sosyal, duygusal, zihinsel, çevresel ve mesleki gelişime olan etkilerinin de uygulamalı olarak incelenmesi bu öğrenme alanı kapsamı içindedir.

  • Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğunu geliştirecek düzeyde fiziksel etkinlik katılımı
  • Fiziksel uygunluğun zindeliğe (fiziksel, sosyal, duygusal, fiziksel, mesleki, çevresel) etkileri
  • 3-Kişisel ve Sosyal Gelişim Öğrenme Alanı:

   Kişisel ve Sosyal Gelişim öğrenme alanı, öğrencilerimizin beden eğitimi ve spor ortamlarında değer verme, saygı, katılım, işbirliği, sorumluluk alma, lider olma, grup hedefleri doğrultusunda çalışma, içsel motivasyon gibi sosyal beceriler, adil oyun (fair play) gibi öz yönetim becerileri ile problem çözme, karar verme, strateji geliştirme vb. düşünme becerilerini geliştirmelerini kapsamaktadır. Fiziksel etkinliklerle ilgili tarihi süreç içinde gelişen kültürel birikimimiz ve değerlerimiz de bu öğrenme alanı içindedir. Kişisel ve sosyal gelişimle ilgili konular öğrencilerin yaşa uygun zihinsel, sosyal ve duygusal gelişim özellikleri dikkate alınarak öğretim programı içinde ele alınmıştır.

   • Fiziksel etkinlik kültürümüz ve değerlerimiz.
   • Beden eğitimi ve spor ortamlarında etkili/bilgili/sorumlu kişisel ve sosyal tutum, davranış ve beceriler sergileme.
10Yüzme

Çocuklar için hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerini destekleyen yüzme branşı, sağlıklı olmanın yanı sıra sosyal açıdan yeni çevre edinmeleri ve arkadaşlık konularında da bir araç olduğu gibi çocukların öz güvenlerinin de bu yolla artmasını sağlamaktadır. İlk öğretim kademesinde birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda haftalık ders programında 2 saat yüzme dersi yer almaktadır.

Yüzme derslerinde temel kazanımlar doğrultusunda öğrencilerimizin bulundukları seviyeler göz önünde bulundurularak öncelikle suyu sevme, su yüzeyinde durma, nefes çalışmaları ve ileri düzeydeki öğrenciler ile serbest-sırtüstü-kurbağalama ve kelebek tekniklerde hedeflenen kazanımlar doğrultusunda çalışmalara devam etmekteyiz.

11Müzik

TED Eskişehir Koleji İlkokulunda öğrencilerimizin bilinçli birer müzik dinleyicisi olmalarını, müziğin insan yaşamındaki yeri ve önemini kavramalarını, duygu ve düşüncelerini müzik yoluyla ifade etmelerini, müziği yaşantılarıyla birleştirmelerini, evrensel ve ulusal tüm müzik türleri ve her tür müzik hakkında bilgi sahibi olmalarını, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkararak geliştirmeyi, en az bir çalgı çalmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

Her sınıf düzeyinde temel müzik bilgileri kazandırılarak enstrüman eğitimi verilmektedir. 1. Sınıflarımızda Orff Eğitimi alan öğrencilerimiz 2. Ve 3. Sınıfta melodika, 4. Sınıfa ise keman, ukulele veya gitar çalgılarından birini seçerek müzik derslerine devam ederler. Öğrencilerimizin düzeylerine uygun eserler ve egzersizler seçilerek, müziksel yaratıcılıklarını ortaya çıkartmalarına yardımcı olunmaktadır.

 

Amacımız öğrencilerin müzik etkinliklerini yaparak, yaşayarak müziği hayatlarının ayrılmaz bir parçası hâline getirmek ve müzik yoluyla öğrencilerin;

 

 • Kendisi ve çevresiyle barışık,
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanıyan,
 •  Vatan ve millet sevgisine sahip,
 • Çevresindeki olaylara, değişim ve gelişmelere duyarlı,
 • Güzel sanatların her türüne açık,
 •  Mutlu, kişilikli ve öz güveni olan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaya yöneliktir.
12Satranç

Satranç çocukların, eğlenerek strateji geliştirmelerini sağlayan ve kültürler arası köprü kurabilen bir etkinliktir. Satranç; dünyanın her yerinde oynandığı için çocuk, evrensel dilde bir oyun öğrenmiş olur.Araştırmalar, okul öncesinde alınan satranç eğitiminin sadece satranca değil gelecek dönemde göreceği birçok akademik dersin alt yapısına da olumlu katkıda bulunduğunu göstermiştir.

Satranca erken yaşta başlamak önemlidir. Ancak bu yaşta verilecek eğitim ve eğitmen faktörü çok önemlidir.Anaokulunda 4 ve 5 yaş gruplarında haftada birer saat satranç ile birlikte masallar, boyamalar, farklı etkinlikler, çevrimiçi oyunlar, şarkılar ve dramalarla öğrencilerimize satranç sevdirilmeye çalışılmaktadır.

Satranç ile öğrencilerimizde problem çözme, özgürce karar verebilme, strateji geliştirme, alçakgönüllü olma ve yenildiğinde vazgeçmemeyi hedefleme becerilerini kazandırma amaçlanmaktadır.

13EDUCAT Bilim
14P4C - Çocuklar İçin Felsefe

TED Eskişehir Kolejinde eleştirel bakış açısını benimseyen, sebep-sonuç ilişkilerini irdeleyen, farklılıklara saygılı, iletişimi güçlü öğrenciler yetiştirmek için P4C (Çocuklar İçin Felsefe) programı uygulanıyor. Öğrencilerimizin kendini ifade etme, kendi düşüncelerine güvenme, etkili dinleme, başkalarının düşüncelerine saygı gösterme, ben diliyle konuşma, duygusal bağ kurma, ve tartışma becerilerini geliştirmeyi hedeflediğimiz derslerde öz saygısı, öz benliği, empati duygusu ve çok boyutlu düşünme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirebilmektedir. Çocuklar İçin Felsefe programında öğrenciler kavramlarla çalışmaktadır. Herhangi bir cevap beklemeden ve sonuca varma zorunluluğu olmadan düşünce ve yargıları özgürce sorgulamaktadır. Eğitim ortamında bir sınıf değil, bir topluluk olduğunun bilincinde olan öğrenciler bireysel ve birlikte düşünerek, düşüncelerini ifade etmenin yollarını keşfetmektedir.


Aytıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

15Almanca

Bir yabancı dil bilmek zorunlulukken artık iki yabancı dili bilmek hayatımızda büyük önem taşıyor. Bu küçülen dünyada öğrendiğiniz her dil iletişim bağlantılarınızı güçlendirirken, sosyal ve kariyer hayatını birkaç adım öne taşıyor. Yabancı dil öğrenimine erken yaşta başlanılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, TED Eskişehir Kolejinde öğrencilerimiz ikinci yabancı dil öğrenimine 4.sınıfta Almanca ile başlamaktadır. İkinci Yabancı Diller programı Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na (Common European Framework of Reference for Languages) uygun olarak hazırlanmıştır. Çerçeve programında tanımlanan hedefler ve yetkinlikler öğrencilerimizin bulundukları sınıfla uygun öğrenilecek alanların düzeyini belirler.

 

Dil öğretiminde iletişimsel yaklaşım temel alınmıştır. Program Konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerinin gelişimi üzerine kurgulanmakla birlikte etkin iletişimi sağlamak için konuşma ve dinleme becerileri üzerine yoğunlaşmaktayız. Programımız aynı zamanda, dilin doğru kullanımı için dil bilgisi öğretimini de kapsar. Bu sebeple de dilin temel işlevi olan yazılı ve sözlü iletişimin sağlanması dilin kurallarından çok bir iletişim aracı olarak kullanılması önem taşımaktadır. Öğrenciler dil hakkında sadece teorik bilgiler öğrenmek yerine o dili kullanarak iletişim becerilerini geliştirirler. Öğrencilerimiz kalıpları ve dilin kurallarını ezberlemek yerine öğrendiklerini anlamaya ve kavramaya daha sonra da kavradıklarını kullanmaya yönlendirilirler.

16Modern Dans

Zihinsel gücü attıran ve fiziksel farkındalığa olanak sağlayan, başlamak ve yaparken eğlenmek için yaş sınırının olmadığı, ritim duygusunun geliştiği aynı zamanda dans türleri arasında özgün ve yaratıcılığa en açık olan modern dans dersini okulumuzda 3-17 yaş aralığında olan öğrencilerimiz ile yürütmeliyiz. Derslerimizde modern dans tekniklerinin öğrenilmesi ve uygulanması ile birlikte bir yıl boyunca hazırladığımız koreografilerimizi yıl sonunda keyifli bir şekilde sergilemeyi planlamaktayız. 

17EDUCAT Bilim

Bilimsel bilginin farkına varmalarını sağlamak ,Bilimsel süreç becerilerini geliştirmek, Yaparak-yaşayarak öğrenme deneyimleri edindirmek, Deney ve gözlemlerle bilime olan meraklarını arttırmak, Bilgiyi günlük yaşantıya transfer etmelerine olanak sağlayarak bilimi gerçek bağlamında öğrenmelerini hedeflemekteyiz.

FOTOĞRAF GALERİSİ
Atatürk

Ansolon
Bizi Arayın